Arbetsområden
Arvsrätt Brottmål Familjerätt
Arvsrätt

Ibland uppstår situationer man inte räknar med. När någon avlider kanske det börjar diskuteras vem som ska ha vad. Arvsrättsliga tvister kan många gånger vara långdragna och det är bra att ha någon vid sin sida då det är mycket känslor som rörs upp. Jag kan hjälpa till att avveckla ett dödsbo, sälja fastighet/bostadsrätt, röja ur en lägenhet och förvalta egendom i ett dödsbo om man inte kan vara på plats eller har möjlighet själv.

Uppdragstyper

 • testamente
 • ombud vid tvist rörande arv och testamente
 • uppdrag som skiftesman
 • uppdrag som boutredningsman

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan man själv med vissa begränsningar styra vad som ska hända med det man äger efter man avlidit. Det kan innebära att man ändrar arvsrätten enligt lag, dvs att man inte ärver pga släktband. Ett testamente ska tolkas efter man har avlidit varför det är oerhört viktigt att det är korrekt utformat. Det är viktigt att det bevittnas på rätt sätt för att det ska bli så som du skrivit i testamentet.

Ombud vid tvist rörande arv och testamente

I det fall du befarar/anser att det inte gått rätt till före eller efter att en person avlidit kan du behöva konsultation avseende vilka möjligheter det finns att nå framgång med dina anspråk. Jag kan hjälpa dig att reda ut problem och ge kunskap om vilka åtgärder som är rätt val för just ditt ärende.

Bouppteckning

När en person avlidit skall en förteckning över tillgångar och skulder göras för kvarlåtenskapen. Även efterlevande makes tillgångar och skulder eller efterlevande sambo och samboegendom ska vara med. Alla som skall ärva och har någon rätt i dödsboet kallas dödsbodelägare och skall kallas till en bouppteckningsförrättning. En bouppteckning skall lämnas till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet för att registreras. Det kan kännas tryggt att ha någon vid sin sida vid en bouppteckning. Jag åtar mig att upprätta bouppteckningar i dödsbon men ibland vill en dödsbodelägare att jag ska gå i dennes ställe, då kan jag bevaka dödsbodelägarens rättigheter vid förrättningen så som ombud.

Arvskifte

När bouppteckningen är registrerad vid Skatteverket skall arvskifte ske vilket innebär att tillgångarna, kvarlåtenskapen, delas mellan arvingarna enligt antingen lag, dvs förhållande till släktskap, eller testamente. Dödsboet kan därefter avslutas. Problem kan uppkomma vid värdering av tillgångar och skulder samt frågor om vem som ska ha vad. Jag kan biträda dig vid en arvstvist eller arvskifte och ta vara på din rätt till arv och att allt blir korrekt värderat.

Skiftesman

I det fall dödsbodelägarna, dvs de som ska dela på arvet, inte kan komma överens, kan man vid tingsrätten ansöka om att en skiftesman skall utses. Som skiftesman försöker jag hjälpa arvingarna till ett avslut genom att försöka få dödsbodelägarna att komma överens. Kan de inte komma överens får jag så som skiftesman besluta om arvskifte. Är en dödsbodelägare inte nöjd med detta kan denne överklaga beslutet till tingsrätten.

Boutredningsman

I det fall dödsbodelägarna inte kan komma överens om hur tillgångar och skulder skall fördelas och vem som skall ta hand om förvaltningen av tillgångarna under tiden diskussion förs, kan dödsbodelägare ansöka vid tingsrätten om att en boutredningsman utses. Boutredningsmannen ska, liksom skiftesmannen, försöka hjälpa dödsbodelägare till ett avslut genom att försöka få dödsbodelägarna att komma överens. Kan de inte komma överens får jag så som boutredningsman besluta om arvskifte. Är en dödsbodelägare inte nöjd med detta kan denne överklaga beslutet till tingsrätten. Till skillnad från skiftesmannen förvaltar boutredningsmannen kvarlåtenskapen för att inte någon skall ta sig rätten att vidta åtgärder med de tillgångar som ingår dödsboet.

Kontakta oss
Brottmål

Uppdragstyper

 • offentlig försvarare
 • målsägandebiträde

Offentlig försvarare

Tingsrätten kan förordna offentlig försvarare. Det innebär att den som är misstänkt för brott, antingen begär mig som försvarare eller att tingsrätten utser mig om ingen särskild försvarare begärts. Som misstänkt för brott har du nästan alltid rätt till en offentlig försvarare. Vid mindre allvarliga misstankar om brott, till exempel bötesbrott, kan tingsrätten motsätta sig att förordna en offentlig försvarare. Du kan då anlita mig privat. Som din försvarare tillvaratar jag dina rättigheter, biträder dig vid polisförhör och vid en eventuell tingsrättsförhandling.

Målsägandebiträde

Tingsrätten kan förordna ett målsägandebiträde. Det innebär att den som varit utsatt för brott begär mitt biträde eller att tingsrätten utser mig. Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde. Att utsättas för brott är oftast ett trauma. Som ditt målsägandebiträde har du mitt stöd genom hela processen. Jag biträder dig vid polisförhör och domstolsförhandlingen och hjälper dig att begära skadestånd. Om tingsrätten inte förordnar ett målsägandebiträde till dig kan du anlita mig privat.

Kontakta oss
Familjerätt

Ska ni gifta er eller flytta ihop? Kanske ska ni köpa hus och gå in med olika belopp? Kanske har ni särkullbarn eller vill ni ge en gåva?

Uppdragstyper

 • äktenskapsförord
 • gåvobrev mellan makar
 • bodelning under bestående äktenskap
 • äktenskapsskillnad
 • ombud vid tvist rörande bodelning efter äktenskapsskillnad
 • uppdrag som bodelningsförrättare

Bodelning efter äktenskapsskillnad

Det är efter att makarna gemensamt, eller att en av makarna ensam, ansöker om äktenskapsskillnad som man ska dela upp det makarna äger eller fördela skulder. Enskild egendom som ägs av make/maka ingår inte i bodelningen. Ibland är man inte överens om hur man ska dela på tillgångarna. Då kan jag företräda dig och tillvarata dina rättigheter vid bodelning efter äktenskapsskillnad.

Sambo

 • samboavtal
 • samäganderättsavtal
 • ombud vid tvist rörande separation efter samboskap
 • bodelningsförrättare

Separation efter samboskap

Vid samboseparation görs ingen formell ansökan. Endast samboegendom, gemensamt införskaffad bostad och bohag, skall ingå i en bodelning mellan sambor. Övriga tillgångar som en sambo äger behåller denne såvida man inte äger det med samäganderätt vilket kan röra egendom man införskaffat ihop men som inte är samboegendom, ex bil, båt, husvagn etc. Finns samboavtal, dvs ett avtal om att sambolagens regler om bodelning inte skall tillämpas, skall detta följas om man inte är överens om annat.

Bodelningsförrättare

Jag åtar mig uppdrag som bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten och är då opartisk i ärendet. Make/maka och sambo kan ansöka om bodelningsförrättare vid tingsrätten under pågående mål om äktenskapsskillnad eller vid separation efter samboskap.

Vårdnad, boende och umgänge

Ibland kommer vårdnadshavare för barn inte överens med varandra om vårdnaden, var barnen ska bo eller i vilken omfattning umgänget skall ske. Processen är oftast påfrestande och lång. Jag kan biträda dig vid tvist, guida dig i processen och se efter dina rättigheter i kontakt med motpartsombud och vid förhandlingar i rätten.

Kontakta oss
Tack för ditt meddelande! Vi tar en titt på ditt ärende så snart vi har möjlighet.
Stäng